Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

ТЗ дахь цагдаагийн хэлтэс

ТЗ дахь цагдаагийн хэлтэсийн нийт албан хаагчдад сургалт зохион байгуулав.