Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Дархан-Уул дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 46 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 906
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул, 4-22 дүүрэг, т3-18-30
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, Бэлхийн 10-208 тоот
2013 оны 09-р сарын 19
Код: 905
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 23
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул , 15-р хороо, 7-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан-Уул , 15-р хороо, 7-3 тоот
2013 оны 09-р сарын 19
Код: 818
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã 1-23à
Бүртгэлтэй хаяг: Íàðàíòîëãîé8-1-23
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 817
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Ìàíãèðò9-3-6
Бүртгэлтэй хаяг: Ìàíãèðò9-3-6
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 816
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: 16-ðáàã18-22
Бүртгэлтэй хаяг: 16-ð áàã 18-22
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 814
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: 16-ð áàã21-23
Бүртгэлтэй хаяг: 16-ð áàã 21-23
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 813
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: 6-ðáàã 6-8
Бүртгэлтэй хаяг: Áàÿíäàâàà6-8
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 812
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàã 4-72
Бүртгэлтэй хаяг: Ñýðãýëýíãèéí4-72
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 810
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã áàðèëãà÷èä2-18
Бүртгэлтэй хаяг: Áàðèëãà÷èäûí 2-18à
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 809
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: 16-ð áàã 15-100
Бүртгэлтэй хаяг: 16-ð áàã 15-100
2013 оны 06-р сарын 27
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.