Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Барилга дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 52 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 889
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 886
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 2019
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 879
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 872
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 844
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 843
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан-Уул аймаг, Мангирт
2013 оны 07-р сарын 05
Код: 798
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: 16-ð áàã 15-100
Бүртгэлтэй хаяг: 16-ð áàã 15-100
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 786
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Ìèêðî17-ð õîðîî1- 1
Бүртгэлтэй хаяг: Ìèêðî17-ð õîðîî1-01
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 785
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: 6-ð áàã 66-ð áðàê
Бүртгэлтэй хаяг: 6-ð áàã 66-ð áðàê
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 781
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: 2-ðáàã7-26
Бүртгэлтэй хаяг: Îêòÿáðü7-26
2013 оны 06-р сарын 25
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.