Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ховд дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Одоогоор өгөгдөлгүй байна.
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.