Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Багш, нийгмийн ажилтан дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 47 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 916
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: Дэнж7б-7
Бүртгэлтэй хаяг: Дэнж7б-7
2013 оны 10-р сарын 25
Код: 882
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 873
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 869
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 2019
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 805
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: 2-ðáàã7-26
Бүртгэлтэй хаяг: Îêòÿáðü7-26
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 800
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàãÇàì÷èí 3-67
Бүртгэлтэй хаяг: 7-ð áàã Çàì÷èí3-67
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 784
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: 10-ð áàã1à-35
Бүртгэлтэй хаяг: Õýýòýé10-ð áàã1à-35
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 774
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 57
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí Õîíãîð9-67
Бүртгэлтэй хаяг: Õîíãîð Õàðààãèéí9-67
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 770
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí4-ð áàã4-21
Бүртгэлтэй хаяг: 4-ð áàã ìîíòî4-21
2013 оны 06-р сарын 24
Код: 617
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 28
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.