Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Улаанбаатар дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 858 үр дүнгээс 51-60 харуулж байна
Код: 863
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 19
Код: 862
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 19
Код: 861
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 860
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 859
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 858
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 2020
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 857
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 856
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 855
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 854
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.