Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 81-90 харуулж байна
Код: 414
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: ÓÁ, ÁÇÄ, 19-ð õîðîî
Бүртгэлтэй хаяг: ÓÁ, ÁÇÄ, 19-ð õîðîî
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 413
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 403
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул, Найрамдал 3-17 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан-Уул, Найрамдал 3-17 тоот
2013 оны 04-р сарын 17
Код: 394
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 5-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 5-р баг
2013 оны 04-р сарын 17
Код: 374
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 3-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 3-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Код: 372
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Код: 371
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 8-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 8-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Код: 367
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 4-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 4-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Код: 363
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 5-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 5-р баг
2013 оны 04-р сарын 13
Код: 290
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 13
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.