Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 143 үр дүнгээс 91-100 харуулж байна
Код: 360
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Улаанбаатар, СХД, 22-80-35
Бүртгэлтэй хаяг: Улаанбаатар, СХД, 22-80-35
2013 оны 04-р сарын 11
Код: 359
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 7-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 7-р баг
2013 оны 04-р сарын 11
Код: 358
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 11
Код: 353
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 352
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 347
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 346
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 337
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 336
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 317
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 12-р хороо
2013 оны 04-р сарын 04
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.