Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар


1.Хувь хүний талаарх мэдээлэл


2.Боловсролын талаарх мэдээлэл

Боловсрол /ерөнхий, тусгай дунд, дээд боловсрол, дипломын, бакалаврын болон магистрын зэргийг оролцуулан/:

Сургуулийн нэр Орсон огноо Төгссөн огноо Эзэмшсэн боловсрол, мэргэжил, гэрчилгээ, дипломын дугаар

Боловсролын докторын болон шинжлэх ухааны докторын зэрэг:

Зэрэг Хамгаалсан газар Огноо Гэрчилгээ, дипломын дугаар

3.Мэргэшлийн бэлтгэлийн талаарх мэдээлэл

Мэргэшлийн бэлтгэл /Мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр нарийн мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан байдлыг бичнэ/:

Хаана, ямар байгууллагад Эхэлсэн огноо Дууссан огноо Хоног Ямар чиглэлээр Үнэмлэх, гэрчилгээний дугаар, олгосон он,сар,өдөр

Албан тушаалын зэрэг дэв цол

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл Зэрэг дэв, цолны нэр Зарлиг,захирамж,тушаалын нэр,огноо,дугаар Үнэмлэхний дугаар

4.Ур чадварын талаарх мэдээлэл

Ур чадвар /та өөрийн ур чадварын түвшинг үнэлнэ үү/:

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

Ур чадвар /та өөрийн ур чадварын түвшинг үнэлнэ үү/:

Гадаад хэлний нэр Сонсож ойлгох Ярих Унших Бичих

Компьютерийн болон оффисын тоног төхөөрөмж, технологи эзэмшсэн байдал :

Эзэмшсэн програмын нэр Түвшин Эзэмшсэн програмын нэр Түвшин

5.Туршлагын талаарх мэдээлэл

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

Ажилласан байгууллага,газар,түүний хэлтэс,алба Албан тушаал Ажилд орсон огноо Ажлаас гарсан огноо